#ឥណទានមិនដំណើរការ

Articles by Tag ឥណទានមិនដំណើរការ

ឥណទានមិនដំណើរការកើនឡើង ក្រោយផ្អាកយន្តការរៀបចំឥណទានឡើងវិញជូនអ្នករងគ្រោះ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ក្រោយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថផ្អាកយន្តការរៀបចំឥណទានឡើងវិញជូនអ្នករងគ្រោះដោយសារកូវីដ-១៩ កាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២២មក ចំនួនឥណទានមិនដំណើរការមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅចុងឆ្នាំ២០២២។ បើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា កម្រិតឥណទានមិនដំណើរការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងពីជាង២%ទៅជាង៣%កាលពីឆ្នាំ២០២២។ តែយ៉ាងណាការកើនឡើងកម្រិតឥណទានមិនដំណើរការនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន។