#ជំនួយជប៉ុន

Articles by Tag ជំនួយជប៉ុន

ជប៉ុនផ្តល់ថវិកា ២លានដុល្លារដល់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយជាថវិកាចំនួន២លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ទៅលើសន្តិសុខស្បៀងរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅកម្ពុជា។