#ក្រសួងអប់រំ

Articles by Tag ក្រសួងអប់រំ

តើការផ្អាកបើកសាលារៀនឯកជនបន្ថែមជាបណ្ដោះអាសន្ន ពិតជាជួយពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់រដ្ឋ ឬយ៉ាងណា?

ដោយ​ ខន ណារី
នៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា មានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនតែម្ដង។