#ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា

ក្រុមហ៊ុនហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ Great Place To Work® Certified™

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ – ក្រុមហ៊ុនហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា ថ្ងៃនេះបានប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុនហ៊ិននីគែនខេមបូឌា គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ថាជាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើការ (Great Place To Work® Certified™)។