#ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យូរ៉ូ នឹងចំណាយថវិកា២លានដុល្លារ ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រគម្រោងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ​ ខន ណារី
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈភាពជាដៃគូកម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត ជាមួយក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា (CBC) ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់គម្រោងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដោយគម្រោងនេះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ ២លានដុល្លារអាមេរិក។