#មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក

Articles by Tag មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក

មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក ទីក្រុងហុងកុង និងសិង្ហបុរី ដើរយុទ្ធសាស្ត្រខុសគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
គម្លាតកំពុងមានកាន់តែធំទៅៗ រវាងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុធំៗពីររបស់តំបន់អាស៊ី គឺទីក្រុងហុងកុង និងប្រទេសសិង្ហបុរី ក្នុងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ ដែលកំពុងចរាចរកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ។