#បញ្ហាប្រឈមទីផ្សារ

Articles by Tag បញ្ហាប្រឈមទីផ្សារ

មន្រ្តីជំនាញ ពន្យល់ពីបញ្ហា ដែលអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ខ្លះកំពុងជួបបញ្ហាទីផ្សារធ្ងន់ធ្ងរ

ដោយ​ ខន ណារី
ក្រោយពីក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមមាន់សាច់ បាននាំគ្នារអ៊ូរទាំពីតម្លៃមាន់សាច់ធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរនោះ ក្រុមអ្នកជំនាញ និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មបានចេញមកអះអាងថា បញ្ហាមាន់ធ្លាក់ចុះថ្លៃនេះ គឺដោយសារតែកសិករមួយចំនួន នៅមិនទាន់បានចងក្រងគ្នាជាបណ្ដុំ ឬចូលរួមជាសមាគមនៅឡើយ ដូច្នេះហើយ ការចិញ្ចឹមរបស់ពួកគាត់ គឺមិនបានធ្វើឡើង តាមផែនការទីផ្សារច្បាស់លាស់នោះទេ។