#ប្រព័ន្ធទូទាត់អន្តរជាតិ CIPS

Articles by Tag ប្រព័ន្ធទូទាត់អន្តរជាតិ CIPS

ហេតុអ្វីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវចូលជាសមាជិកប្រព័ន្ធទូទាត់ CIPS របស់ចិន?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
កម្ពុជាកំពុងរៀបចំនីតិវិធី ដើម្បីស្នើសុំចូលជាសមាជិកប្រព័ន្ធទូទាត់អន្តរធនាគារចិន CIPS ដែលជាប្រព័ន្ធទូទាត់អន្តរជាតិដូចនឹងប្រព័ន្ធទូទាត់អន្តរជាតិ SWIFT ដែលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកជាង១ពាន់គ្រឹះស្ថានមកពីជាង១០០ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក។ បើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គោលបំណងនៃការស្នើសុំចូលជាសមាជិកក្នុងប្រព័ន្ធនេះ គឺផ្តល់ជម្រើសឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបសម្រាប់ការទូទាត់ក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោក ក៏ដូចជាជួយសម្រួល និងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងទេសចរណ៍ជាមួយប្រទេសផ្សេងៗ ជាពិសេសចិន។