#ប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

Articles by Tag ប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

មហិច្ឆតាក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០របស់កម្ពុជា នឹងមិនអាចខ្វះការចូលរួមពីវិស័យឯកជនបានឡើយ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
កម្ពុជាមានមហិច្ឆតាក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ គឺមិនអាចខ្វះការចូលរួមពីវិស័យឯកជនបានឡើយ!! មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអះអាងថា កម្ពុជានៅតែរក្សាគោលដៅក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងក្លាយជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ បើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក រួមទាំងកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចាក់ស្រេះជាច្រើនក្ដី។