#អភិបាលកិច្ច

Articles by Tag អភិបាលកិច្ច

ពន្ធដារ គ្រោងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្តិពីសាជីវកម្ម ដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រមូលពន្ធ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ កំពុងសម្លឹងមើលលើការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ដែលអាចប្រមូលទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនានា ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា ហើយប្រព័ន្ធឌីជីថលថ្មីនេះ នឹងជួយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ និងតម្លាភាពក្នុងការប្រមូលចំណូលពន្ធអាករឲ្យល្អប្រសើរជាងមុន។