#អចលនទ្រព្យ

Articles by Tag អចលនទ្រព្យ

អ្នក​ជំនាញ​ដី​ធ្លី៖ យុទ្ធសាស្ត្រ​ធំៗ​៤​នឹង​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​អចលនទ្រព្យដើម្បី​​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
អ្នក​​ជំនាញ​​អចលនទ្រព្យ​​បាន​​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​នៅ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​នៅ​ក្នុង​អាណត្តិ​ទី៦​ថ្មី បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​បាន​ផ្ដោត​លើ​គោលដៅ​អាទិភាព​ចំនួន​៤ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ពិពិធកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច ដើម្បី​អាច​រក្សា​បាន​នូវ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​កម្រិត​ខ្ពស់​ក្នុង​រយៈពេល​មធ្យម​និង​វែង។