#អន្តរជាតិ-កម្ពុជា

Articles by Tag អន្តរជាតិ-កម្ពុជា

ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានៅតែសម្រេចបានកំណើន២ខ្ទង់នៅ៨ខែដំបូងនៅឆ្នាំ២០២២

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
នៅរយៈពេល៨ខែ ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា ជាមួយទីផ្សារអន្តរជាតិ សម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង ៣៧ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក មានការកើនឡើងជាង២១% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង១៥ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងជាង២៦% និងការនាំចូលពីទីផ្សារអន្តរជាតិមកវិញមានចំនួនជិត ២២ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង១៨% ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា។