#រាជធានី​ភ្នំពេញ​

Articles by Tag រាជធានី​ភ្នំពេញ​

ភ្នំពេញ​គ្មាន​ប្លង់​មេ បាន​បង្កើត​បញ្ហា​អ្វី​ខ្លះ?

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
ប្លង់មេ (Master Plan) សម្រាប់​ការ​រៀបចំ​ទីក្រុង​នីមួយៗ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​វែង ជា​បន្ទាត់​សម្រាប់​គូស​វាស​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ទីក្រុង​មួយ​មាន​សោភ័ណ​ភាព​និង​មាន​សណ្ដាប់​ធ្នាប់ ចៀសវាង​ជួប​នូវ​បញ្ហា​រាប់​រយ​ជំពូក​ទៅ​ថ្ងៃ​ក្រោយ។ តើ​ការ​គ្មាន​ប្លង់មេ​សម្រាប់​ក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​បង្ក​ការ​លំបាក​អ្វី​ខ្លះ​សម្រាប់​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា?