#សេដ្ឋកិចុ្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

Articles by Tag សេដ្ឋកិចុ្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

សេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានព្យាករកំណើន ៣,១%នៅឆ្នាំនេះ ប៉ុន្ដែ នឹងថមថយចុះមកវិញនៅឆ្នាំក្រោយ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
សេដ្ឋកិចុ្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើង ៣,១% នៅឆ្នាំ២០២៣ មុននឹងថមថយកំណើនមកមកនៅត្រឹមអត្រា ២,៩%វិញ នៅឆ្នាំ២០២៤ ដោយសារតែហានិភ័យដាំក្បាលចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច។ នេះបើតាមរបាយការណ៍វិភាគសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (Apec)។