#ស្ថានីយ និងដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈ

Articles by Tag ស្ថានីយ និងដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈ

ស្ថានីយ និងដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន១៧០ ត្រូវបានរកឃើញលក់បន្លំគុណភាព និងបរិមាណនៅឆមាសទី១ឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ស្ថានីយ និង ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន១៧០កនែ្លងក្នុងចំណោម ៨០៥ស្ថានីយ-ដេប៉ូប្រេងឥន្ទនៈត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ(ក.ប.ប) រកឃើញប្រកបអាជីវកម្មមិនសុចរិតតាមរយៈការបន្លំគុណភាព និង បរិមាណនៅឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២៣។