#តំបន់​អាស៊ាន

Articles by Tag តំបន់​អាស៊ាន

តើប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយណា ដែលនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេ?

ដោយ​ ខន ណារី
ក្រៅតែពីទីផ្សារចិន និងអឺរ៉ុប កម្ពុជាក៏កំពុងជំរុញការធ្វើពិធិកម្មទីផ្សារនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងផងដែរ។ ក្នុងនោះ ទីផ្សារអាស៊ានក៏ជាគោលដៅនាំចេញអង្ករធំមួយដែររបស់កម្ពុជា។ តើប្រទេសណានៅអាស៊ានដែលបាននាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេ?