#តម្រូវការទីផ្សារ

Articles by Tag តម្រូវការទីផ្សារ

ការធ្លាក់ចុះតម្រូវការនៅអាមេរិក អឺរ៉ុប និងចិនអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនាំចេញរបស់តំបន់អាស៊ីយ៉ាងណាខ្លះ?

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
យោងតាមប្រធានសេដ្ឋវិទូប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់ធនាគារHSBC បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនាំចេញនៅអាស៊ីនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំង ខណៈតម្រូវការពីទីផ្សារធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក អឺរ៉ុប និងចិនកំពុងមានការធ្លាក់ចុះតម្រូវការ ពិសេសនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះតែម្ដង។