#វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

តើវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានឹងមានការវិវត្តបែបណានៅក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាធាតុផ្សំមួយដ៏ចាំបាច់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថា កំពុងមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់។ ជាក់ស្ដែងមកទល់ពេលនេះ កម្ពុជាមានធនាគារព និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ១៥០ កំពុងមានវត្តមានបម្រើសេវាជូនអតិថិជនលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ តើវត្តមានរបស់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរួមចំណែកសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច? ហើយវិស័យនេះនឹងមានការវិវត្តបែបណានៅក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខ?