#វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

តើការរក្សាបានភាពររឹងមាំនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បានដើរតួនាទីសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បានចាត់ទុកវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់ជាដើមទុន និងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរមូលនិធិក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងបង្កើនផលិតភាពក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យ។