#វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

កត្តាអ្វីខ្លះ នឹងជំរុញឲ្យចំណូលពន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងដើរតួនាទីរឹតតែសំខាន់ នៅ៥ឆ្នាំខាងមុខ?

ដោយ​ ខន ណារី
នៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យពន្ធដារ កាន់តែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពទាំងផ្នែកនយោបាយ និងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។ ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបង្ហាញក្ដីរំពឹងយ៉ាងមុតមាំថា ចំណូលពន្ធផ្ទៃក្នុង ដែលប្រមូលដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នឹងកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់ថែមទៀត ក្នុងការទ្រទ្រង់ថវិកាជាតិ នៅរយៈពេល ៥ឆ្នាំទៅមុខ។ តើមានតឹកតាងអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្លឹងឃើញពីសក្ដានុពលកាន់តែខ្លាំងរបស់វិស័យពន្ធដារនៅរយៈពេល៥ឆ្នាំទៀត?