វីដេអូ

យុវតី​ស្ដាយ​ក្រោយ​ដែល​ឆាប់​រៀបការ​និង​មាន​កូន​ទាំង​នៅ​ក្មេង​ពេក

389 views
អង្គការ សង្គ្រោះ​កុមារ (Save the Children) បង្ហាញ​របាយការណ៍​នៃ​ការ​កើន​ឡើង​ចំនួន​ក្មេង​ស្រី​ជំទង់​ដែល​ឆាប់​រៀបការ​និង​ក្លាយ​ជា​ម្ដាយ​ទាំង​នៅ​ក្មេង គួរ​ឲ្យ​បារម្ភ។ ការក្លាយ​ជា​ម្ដាយ​វ័យ​ក្មេង​ពេក ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ច្រើន ទាំង​សុខភាព​ ទាំង​ផ្លូវចិត្ត។