ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

ព្យាករណ៍៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​រក្សាបានកំណើន ៧% នៅឆ្នាំ២០១៩ ខណៈការប្រឈមហានិភ័យមានខ្ពស់

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្នុងខែ តុលាឆ្នាំ២០១៩នេះ ស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗចំនួន៣ គឺ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ធនាគារ ពិភពលោក និងស្ថាប័នរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ បានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន បន្តបន្ទាប់គ្នា ដោយបានព្យាករពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាថា នឹងនៅតែរក្សាបានក្នុងកំណើន៧% នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ ដែលនេះ វាបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅតែខ្លាំង រឹងមាំដដែលទេ បើទោះបីជាកត្តាប្រឈមចំពោះហានិភ័យ កំពុងកើតមានកាន់តែខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយ។