ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

ធនាគារ SME ថៃ ផ្ដល់កម្ចីជាង ១,៧ ពាន់លានដុល្លារ ជំរុញវឌ្ឍនភាពវិស័យ SME

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម របស់ថៃ (SME Bank) ត្រៀមនឹងបញ្ចេញទុនកម្ចី ការប្រាក់ទាប ដែលមានទំហំជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៥៨ ពាន់លានបាត ឬស្មើនឹងប្រមាណជាង ១,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងលក្ខណៈគ្រួសារ អាជីវកម្មដែលកំពុងដំណើរការជាកសិដ្ឋាន និងអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗទៀត។