ខន ណារី

Articles by author ខន ណារី

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរកមិនឃើញមានករណីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុគាបសង្កត់អតិថិជន ដូចការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេស

ដោយ​ ខន ណារី
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ព្រមានចាត់វិធានការចំពោះគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ឬបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុណា ដែលអនុវត្តផ្ដល់កម្ចីមិនគោរពតាមវិន័យឥណទានរបស់ខ្លួន។ ការព្រមានបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយមានសាររព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនបានចុះផ្សាយពីចំណុចអវិជ្ជមានពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាថា បានអនុវត្តផ្ដល់កម្ចីជូនអតិថិជនមិនស្របតាមវិន័យឥណទាន និងមានការគាបសង្កត់លើអតិថិជន ឬកូនបំណុលដែលគ្មានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ រហូតធ្វើឲ្យកូនបំណុលឈានដល់ការធ្វើអត្តឃាតជាដើម។