សឿន វណ្ណឌេត

Articles by author សឿន វណ្ណឌេត

រដ្ឋអាចបាត់ចំណូលពន្ធប្រមាណ៨០លានដុល្លារអាមេរិក ពីការបន្ដលើកលែងពន្ធអាករលើមុខទំនិញមួយចំនួន

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចដាក់ពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញមួយចំនួន ដែលជាអាហារចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋរយៈពេលពីរឆ្នាំពីឆ្នាំ២០២២ដល់ឆ្នាំ២០២៣ ខណៈដែលការលើកលែងនេះ រដ្ឋអាចនឹងត្រូវបាត់ចំណូលប្រមាណ ៨០លានដុល្លារ។ ជាក់ស្ដែង ជាបទពិសោធន៍កន្លងមក តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការលើកលែងនេះ រដ្ឋបានបាត់ចំណូលប្រមាណ ៤០លានដុល្លារអាមេរិកក្នុង១ឆ្នាំ។ នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។