#ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

Articles by Tag ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ចង់​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​មាន​ឥទ្ធិពល ត្រូវ​កសាង​អំណាច​ទាំង​៦​នេះ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
តើ​អ្នក​កំពុង​មាន​តួនាទី​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​មែន​ទេ? តើ​អ្នក​ចង់​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​មួយ​រូប​ដែរ​ឬ​ទេ? បើ​អ្នក​កំពុង​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ផ្នែក​នេះ​មែន នោះ​អ្នក​បាន​ស្វែងរក​ឃើញ​អត្ថបទ​ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​ហើយ។