#ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ

Articles by Tag ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ

អ្នកជំនាញថា កម្ពុជាគួរតែមានការលើកលែងថ្លៃទិដ្ឋការលើភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍យល់ឃើញថា កម្ពុជាគួរតែមានការដាក់ចេញគោលនយោបាយលើកលែងការថ្លៃលើទិដ្ឋការសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិគោលដៅមួយចំនួន ដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាង និងក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាស្រូបទាញភ្ញៀវទេសនៅតាមប្រទេសទាំងនោះឲ្យមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជា។