#ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប

Articles by Tag ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប

ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប និង IMF ប្តេជ្ញាបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប(ECB) និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ(IMF)បានបង្ហាញជំហរ និងការប្តេជ្ញាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា និងតំបន់។