#គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

Articles by Tag គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ហេតុអ្វីត្រូវការមានធានារ៉ាប់រងយានយន្ដជាកាត្វកិច្ច?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គ្រោងនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវការធានារ៉ាប់រងយានយន្ដជាកាតព្វកិច្ច សម្រាប់ម្ចាស់យានយន្ដទាំងអស់។ ប៉ុន្ដែ ក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការនេះ ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនសម្រាប់ការអនុវត្ត ដោយថា ការធានារ៉ាប់រងយានយន្ដជាកាតព្វកិច្ចនេះ ជាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ពលរដ្ឋ។