#ការនាំចេញ

Articles by Tag ការនាំចេញ

កម្ពុជារកចំណូលបានជាង១ពាន់លានដុល្លារក្នុងការនាំចេញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ ក្នុងរយៈពេល៣ខែឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ខន ណារី
ដ្បិតថា វិស័យកសិកម្មបានរួមចំណែករហូតជាង២២% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក(GDP) ក៏ប៉ុន្តែ វិស័យនេះតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការនាំចេញ តែម្ដង។ ជាក់ស្ដែង នៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលទៅទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងបរិមាណសរុបជាង ២,៥លានតោន ដែលមានតម្លៃប៉ានស្មានជាង ១,៣ពាន់លានដុល្លារ។ ខណៈបរិមាណនៃការនាំចេញកសិផលនៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ ហាក់មានការថយចុះ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០២២ ដោយនៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២២ ការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ មានចំនួន ៣,៤លានតោន។