#ការវិនិយោគ

Articles by Tag ការវិនិយោគ

ប្រទេសណាខ្លះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ ក្នុងការវិនិយោគវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា?

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
គិតចាប់ពីឆ្នាំ ២០០០ រហូតមកដល់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានប្រទេសចំនួន ២១ ដែលបានបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា ក្នុងចំណោមនោះ មានប្រទេសចំនួន ៥ ប៉ុណ្ណោះដែល ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា។