#កម្ពុជា-អង់គ្លេស

Articles by Tag កម្ពុជា-អង់គ្លេស

តើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ(GSP) របស់អង់គ្លេសសម្រាប់កម្ពុជា ចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកម្រិតណា?

ដោយ​ ខន ណារី
តើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ(GSP) របស់អង់គ្លេសសម្រាប់កម្ពុជា ចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកម្រិតណា? យើងឃើញថា ប្រទេសអង់គ្លេសនៅតែផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ(GSP) ដល់កម្ពុជា បើទោះជា សហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ(EBA) ២០% ពីកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ២០២០ ក៏ដោយ។