#កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Articles by Tag កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

របាយការណ៍៖ សន្ទស្សន៍ពិន្ទុធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជា មានខ្ពស់ជាងប្រទេស២ នៅអាស៊ាន!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ធនធានមនុស្ស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨របស់ធនាគារពិភពលោក បានឲ្យដឹងដែរថា សន្ទស្សន៍ធនធានមនុស្សកម្ពុជា មានកម្រិតពិន្ទុ ០,៤៩ ធៀប នឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ទាំង១០ គឺកម្ពុជា មានខ្ពស់ជាងមីយ៉ាន់ម៉ា និងឡាវ តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែលប្រទេស ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ លេខ ២ និងលេខ ៣ គឺសាំងហ្គាពួរ មានកម្រិតពិន្ទុ ០,៨៨ វៀតណាម មានកម្រិតពិន្ទុ ០,៦៧ និងម៉ាឡេស៊ី មាន០,៦២។