#មូលបត្របំណុលរដ្ឋ

Articles by Tag មូលបត្របំណុលរដ្ឋ

ក្រោយការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៧ រដ្ឋសម្រេចបានការលក់បណ្ណបំណុលជិត២០លានដុល្លារ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៧ ដែលមានស្ថាប័ន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៣ចូលរួមកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ឃើញថាការលក់បណ្ណបំណុលរដ្ឋលើកនេះ សម្រេចបានលទ្ធផលជិត ២០លានដុល្លារ ដែលជាតួលេខមួយដ៏ខ្ពស់ បើធៀបនឹងការដេញថ្លៃកន្លងមក។ ការសម្រេចបានលទ្ធផលលើសការរំពឹងទុកនេះ គឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋបានតម្លើងអត្រាគូប៊ុងរហូតដល់៤% សម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមដេញថ្លៃ។