#បំណុលពន្ធ

Articles by Tag បំណុលពន្ធ

សមាគមន៍ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជាស្នើរាជរដ្ឋាភិបាល លុប​បំណុលពន្ធឆ្នាំចាស់ពីម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរណ៍

ដោយ​ ស៊ាន ម៉ូនីកា
សមាគមន៍ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្ករឡើងដោយមេរោគកូវីដ-១៩ នេះ ខាងសមាគមន៍ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជាសូមបន្តធ្វើការអំពាវនាវទៅរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យពិចារណាលើកលែងនូវការប្រមូលបំណុលពន្ធឆ្នាំចាស់ៗ ចំពោះប្រតិបត្តករឯកជន ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ខណៈវិស័យនេះ នៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីជំងឺកូវីដ-១៩។