#ប្រេងរុស្ស៊ី

Articles by Tag ប្រេងរុស្ស៊ី

ចិនយល់ព្រមជាមួយរុស្ស៊ីឈប់ទូទាត់ថ្លៃឧស្ម័នដោយប្រើប្រាក់ដុល្លារ ដោយងាកមកបើប្រាក់យ័ន និងប្រាក់រូប្លវិញ

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ក្រុមហ៊ុនថាមពលរដ្ឋ Gazprom របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីចាប់ផ្តើមប្តូរការទូទាត់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅកាន់ប្រទេសចិនទៅជាប្រាក់យ័ន និងប្រាក់រូប្ល ជំនួសឱ្យប្រាក់ដុល្លារ។