#អតិថិជន

Articles by Tag អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុន Smart ចេញមុខឆ្លើយតប ទៅនឹងវិធានការរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រោយពីរងនូវវិធានការពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៏ ចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងកាត់ផ្ដាច់លេខទូរសព្ទរបស់អតិថិជន ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ហើយយកទៅលក់បន្តឲ្យអតិថិជនថ្មីមួយទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមរួចមក ឥឡូវនេះ ក្រុមហ៊ុន Smart បានចេញមុខសុំទោស និងសុខសងសំណងចំពោះអតិថិជនដែលបានប៉ះពាល់ ដោយសារតែកំហុសឆ្គងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។