#រដ្ឋាករទឹក

Articles by Tag រដ្ឋាករទឹក

រដ្ឋាករទឹក និងនិយ័តករមូលបត្រ បកស្រាយជុំវិញ​ការចែក​ភាគលាភ​ជូនភាគហ៊ុនិក​របស់ខ្លួន!

ដោយ​ ហំ ផានិត
ក្រោយពីរដ្ឋាករទឹករាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើការចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី២១មេសាឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅ មានវិនិយោគិនខ្លះបានលើកឡើងថា ការបែងចែកភាគលាភនេះខ្វះតម្លាភាព។ ប៉ុន្ដែ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាករទឹកបាន ច្រានចោលពីការចោទប្រកាន់នេះ និងគូសបញ្ជាក់ថា វាជាការលើកឡើងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ហើយបើសិនជាមានបញ្ហានេះកើតឡើងមែន រដ្ឋាករទឹកស្នើឲ្យវិនិយោគិន ដាក់បណ្ដឹងទៅកាន់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ដើម្បីជួយដោះស្រាយ។