#សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

មហាអំណាច​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពិភពលោក​ទាំង​៥​នៅ​ឆ្នាំ​២០៣០

ដោយ​ ថៃ សុធា
ក្រុមហ៊ុន PricewaterhouseCoopers (PwC) ជាក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវា​ដ៏​ធំ​បំផុត​មួយ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក ទើប​តែ​ចេញ​ផ្សាយ​របាយ​ការណ៍​មួយ ព្យាករណ៍​អំពី​មហា​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ធំ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភព​លោក នៅ​ឆ្នាំ​២០៣០។