#សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

អេស៊ីលីដា រកបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធជិត៤០លានដុល្លារ កើនជិត១០% នៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
អេស៊ីលីដា នៅតែបង្ហាញពីភាពរឹងមាំក្នុងការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ បើទោះបីទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោកស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ និងមានកំណើនយឺតក្តី។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ ធនាគារនេះសម្រេចបានប្រាក់ចំណូលជិត ៨២៧ពាន់លានរៀល ឬស្មើនឹងប្រហែលជិត ២០០លានដុល្លារ កើនឡើងជាង១៦% និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធជាង១៥៧ពាន់លានរៀល ឬស្មើនឹងប្រមាណជិត ៤០លានដុល្លារ កើនឡើងជិត១០% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។