#សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សេដ្ឋវិទូរបស់ AMRO អះអាងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅឆ្នាំនេះនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ក្រុមបេសកកម្មរបស់អង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន+៣ (AMRO) នៅតែបន្តមានសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ចំពោះការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដោយបានព្យាករថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២៤នេះ នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងឆ្នាំ២០២៣ ហើយបន្តងើបឡើងខ្ពស់មួយកម្រិតទៀតក្នុងឆ្នាំ២០២៥ខាងមុខ។