#តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

Articles by Tag តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

ដើមឆ្នាំ២០១៨នេះ តើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទាំង ៣២ មានសន្ទុះអភិវឌ្ឍន៍ យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស បានបង្ហាញពីសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ស្របពេលដែលការវិនិយោគថ្មីៗជាច្រើន ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ បើគិតមកទល់ដើមឆ្នាំ២០១៨នេះ។ ក្នុងនោះ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាមេដែកដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការស្រូបទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ខណៈបច្ចុប្បន្នមាន ៩៩%ទៅហើយ នៃការវិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងអស់ គឺជាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីក្រៅប្រទេស។