#តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

Articles by Tag តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ៖ គ្មាន​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ត្រូវបាន​ពិន័យ​ដោយសារ​ប្រើ​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ដើម្បី​រួច​ពន្ធ​គយ​អាមេរិក​ទេ

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុង​ព្រះសីហនុ (SSEZ) បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​បដិសេធន៍​ព័ត៌មាន ដោយ​និយាយថា មិន​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ណា​មួយ​ នៅក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ដែល​ត្រូវ​បាន​ពិន័យ​ដោយ​​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ពីបទ​ប្រើ​ប្រាស់​ឈ្មោះ​និង​ទឹក​ដី​កម្ពុជា ដើម្បី​រួច​ពី​ការ​បង់​ពន្ធ​គយ​នោះ​ទេ។