#វិស័យធនាគារ

Articles by Tag វិស័យធនាគារ

តើអត្រាឥណទានមិនដំណើរការនៅក្នុងវិស័យធនាគារ កើនឡើងដល់កម្រិតណាក្នុងឆ្នាំ២០២៣?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានអះអាងថា ទោះបីវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា បានជួបព្យុះភ្លៀងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារកត្តាខាងក្នុង និងខាងក្រៅក៏ដោយ តែវិស័យនេះ នៅតែអាចរក្សាបាននូវភាពធន់ និងនិរន្តរភាព តួរយ៉ាងទាំងទំហំឥណទាន និងទំហំកម្ចីរបស់អតិថិជននៅក្នុងវិស័យធនាគារ នៅតែរក្សាបានកំណើនខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣។ ទន្ទឹមនឹងទំហំឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើមានការកើនឡើង អត្រាឥណទានមិនដំណើរការក្នុងវិស័យនេះក៏មានការកើនឡើងផងដែរកាលពីឆ្នាំ២០២៣ ដោយមានក្នុងអត្រា៥,៤%។