#យុវជន

Articles by Tag យុវជន

អ្នកដឹកនាំយុវជនក្នុងសមាគមអាស៊ានរិះរកវិធីសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍតំបន់ជាមួយដំណោះស្រាយនិរន្ដរភាព

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ានជាង ៣០នាក់ បានជួបជុំគ្នានៅប្រទេសសិង្ហបុរី ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា សម្រាប់កម្មវិធីសមាគមយុវជនអាស៊ាន ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការfមូលនិធិអន្ដរជាតិសិង្ហបុរី (SIF) និងក្រុមប្រឹក្សាយុវជនជាតិសិង្ហបុរី (NYC) Singapore។