ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

Articles by category ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

ថៃ បញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ៤០លានដុល្លារ សម្រាប់វិស័យ SME នៅឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
នៅឆ្នាំ ២០១៩ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បានកំណត់បែងចែកកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ប្រមាណ ជាង ១.២០០ លានបាត ឬស្មើនឹងប្រមាណ ៤០លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព របស់វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) និងអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីៗ។ កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំនេះ គឺមានការកើនឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ពោលគឺមានកំណើនប្រមាណតែជាង ១% ប៉ុណ្ណោះ។ នេះបើតាម ការឲ្យដឹងពី ការិយាល័យលើកកម្ពស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់ថៃ។