ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

Articles by category ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ចង្កោមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម នឹងជួយជំរុញវិស័យផលិតកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងក្លា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
តំបន់ចង្កោមសហគ្រាស ធុនតូច និងមធ្យម (SME Cluster) ត្រូវបានវិស័យរដ្ឋ និងឯកជន អះអាងថា នឹងជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតបានកាន់តែប្រសើរ និងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀត សម្រាប់សហគ្រាស ខណៈដែលកត្តាថ្លៃដើមផលិតនេះ កំពុងចោទជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់វិស័យSME នៅកម្ពុជា។