ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

Articles by category ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយ នឹងបើកដំណើរការនៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននិងកំពុងយកចិត្តទុក និងជំរុញយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការកសាងនូវវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ដោយតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថល ដែលវាជាបដិវត្តន៍ថ្មីមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ដោយមើលឃើញពីនិន្នាការនេះ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយ បានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នបរទេសមួយ ដែលជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី គ្រោងនឹងបង្កើតនូវមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលមួយឡើងនៅកម្ពុជា ក្នុងទិសដៅជំរុញដល់ការវិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។