ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

Articles by category ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា នឹង​ផ្តោត​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ស្ត្រី

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា (Canadia Bank) បាន​ធ្វើ​ការ​ព្យាករ​កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​​នេះ ថា ធនាគារ​ខ្លួន​នឹង​មាន​កំណើន​ពីរ​ខ្ទង់​ខាង​ផ្នែក​ប្រាក់​កម្ចី​និង​ប្រាក់​បញ្ញើ​ខណៈ​ដែល​ខ្លួន​ក៏​នឹង​ផ្តោត​ការផ្តល់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ជា​ស្ត្រី​និង​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម។