#ភាគហ៊ុនអេស៊ីលីដា

Articles by Tag ភាគហ៊ុនអេស៊ីលីដា

អ្នកជំនាញរំពឹងភាគហ៊ុន អេស៊ីលីដា កាន់តែមានភាពទាក់ទាញ ក្រោយការបែងចែកភាគលាភដល់ភាគហ៊ុនិកក្នុងខែឧសភានេះ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដែលជាធនាគារខ្មែរពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានបែងចែកភាគលាភចំនួន៤០% នៃប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ២០២២ ប្រមាណជាង៧២លានដុល្លារ ដល់ភាគហ៊ុនិករបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី១៩-២៩ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ អេស៊ីលីដា បានហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ បន្ទាប់ពីធនាគារនេះបានប្រកាសបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិករបស់ខ្លួន។