#ចំណេះដឹង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ

Articles by Tag ចំណេះដឹង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ

តើគូស្រករវ័យក្មេង ដែលទើបនឹងរៀបការរួច គួរទិញផ្ទះបង់រំលស់ដែរឬទេ?

ដោយ​ ហំ ផានិត
កន្លងមកមានមនុស្សជាច្រើន ជាពិសេសគូស្រកវ័យក្មេងដែលទើបនឹងរៀបការរួចតែងមានចម្ងល់ថា «តើខ្លួនគួរទិញផ្ទះបង់រំលស់ឬទេ? ហើយបើទិញបង់រំលស់ តើខ្លួនគួរមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណា? ជារឿយៗ សំណួរទាំងនេះគឺជាសំណួរគ្មានចម្លើយ ហើយពួកគេក៏ប្រថុយទិញផ្ទះដោយមិនបានពិចារណាល្អិតល្អន់ដែរ»។ ទង្វើបែបនេះបានធ្វើអោយគ្រួសារខ្លះស្ថិតក្រោមសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ។