#ធនាគារឌីជីថល

Articles by Tag ធនាគារឌីជីថល

វិបត្តិកូវីដ១៩ផ្ដល់ឱកាសលូតលាស់អ្វីខ្លះសម្រាប់វិស័យធនាគារ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបានអះអាងថា ដ្បិតថា វិបត្តិកូវីដ១៩បានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់វិស័យសំខាន់ៗជាច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងពិភពលោកក្ដី ប៉ុន្ដែ ក្នុងវិបត្តិនេះ ក៏បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការពង្រឹងខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពិសេស បញ្ហារីករាតត្បាតកូវីដ១៩បានកែប្រែឥរិយាបថអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ ឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារឌីជីថល កាន់តែច្រើនឡើងៗ ជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។