#ធនាគារឌីជីថល

Articles by Tag ធនាគារឌីជីថល

នៅទីណាៗ ក៏គេទូទាត់​ថ្លៃទំនិញ​ឬសេវាកម្មតាម អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ដែរ!

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
មួយ​រយៈចុងក្រោយនេះ ជាពិសេស ក្នុងបរិបទ​ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ-១៩ និន្នាការនៃការទូទាត់​ថ្លៃទំនិញ​ឬសេវាកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល កើនឡើង​យ៉ាងខ្លាំង ដោយ​នៅទីណាៗ ក៏ឃើញមាន​ការទូទាត់​ដោយ ស្កែនឃ្យូអរកូដ (Scan QR) តាម អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ដែរ ។