#ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារជាតិបដិសេធ និងដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ ពីគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន២៣

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានប្រកាសដកហូតវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីពីគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន១១ និងប្រកាសបដិសេធលើវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីលើគ្រឹះស្ថានឥណទាចំនួន១២ទៀត។ តើមានគ្រឹះស្ថានឥណទានណាខ្លះ?