#កម្ពុជា-អាស៊ាន

Articles by Tag កម្ពុជា-អាស៊ាន

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជាមួយអាស៊ាន សម្រេចបានជាង៦ពាន់លានដុល្លារ ថយចុះ ១៥% នៅរយៈពេល ៥ខែឆ្នាំ២០២៣

ដោយ​ ខន ណារី
នៅរយៈពេល ៥ខែក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា ជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង៩ សម្រេចបានជាង ៦ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក បានថយចុះជាង ១៥% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០២២។ ក្នុងនោះ កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង ២,២ពាន់លានដុល្លារ ខណៈកម្ពុជា បាននាំចូលទំនិញពីតំបន់អាស៊ានវិញ មានទំហំទឹកប្រាក់ជាង ៣,៨ពាន់លានដុល្លារ។