#មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ធនាគារ​និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់?

ដោយ​ ថៃ សុធា
ជា​ធម្មតា ការ​កំណត់​ការ​ប្រាក់​មិន​ខុស​ពី​ការ​កំណត់​តម្លៃ​ទំនិញ​នោះ​ទេ។ ប្រសិន​បើ​ទិញ​​មក​ថ្លៃ តម្លៃ​លក់​ក៍​ត្រូវ​តែ​ថ្លៃ​ដែរ។ ឧទាហរណ៍ បើ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​មួយ​បាន​ចំណាយ​លើ​មូលនិធិ (financing costs ឬ costs of fund) ១០% និង​ចំណាយ​លើ​ប្រតិបត្តិការ (operating costs) ៨% ក្នុង​១​ឆ្នាំ ដូច្នេះ​គ្រឹះស្ថាន​នោះ​ត្រូវ​កំណត់​ការ​ប្រាក់​មិន​តិច​ជាង​១៨% ក្នុង​១​ឆ្នាំ (១.៥% ក្នុង​១​ខែ) ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​ប្រាក់​ចំណេញ និង​និរន្តរភាព​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ខ្លួន។