#អាកាសចរណ៍

Articles by Tag អាកាសចរណ៍

Vietjet ជាប់ឈ្មោះក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតលើពិភពលោកដោយ AirlineRatings

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Vietjet ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤ ដោយ AirlineRatings ដែលជាគេហទំព័រសុវត្ថិភាពអាកាសចរណ៍ និងវាយតម្លៃផលិតផលសកល។